tuli01.jpg
אעשה זאת בגבורה ובעצמי
tuli02.jpg
tuli03.jpg
tuli04.jpg
tuli05.jpg
tuli06.jpg
tuli07.jpg
מושלם במקומות ידידותיים לילדים
tuli08.jpg

TULI

החדר של טולי הוא מקום לילדים לחקור את העולם באופן עצמאי, עם חפצים המותאמים לידיים קטנות ופיתוח מתמיד של מיומנויות מוטוריות.

Tuli
ר'59.5 / ע'50 / ג'49
PIS-80_w80-h80.png
Tuli
ר'90 / ע'42 / ג'86.5
bia80_w80-h80.jpg
Tuli
ר'90 / ע'42 / ג'86.5
Tuli
ר'46 / ע'25 / ג'30.5
Tuli
ר'59.5 / ע'50 / ג'49
Tuli
ר'59.5 / ע'50 / ג'49
Tuli
ר'46 / ע'25 / ג'30.5
Tuli
ר'46 / ע'25 / ג'30.5
Tuli
ר'46 / ע'25 / ג'30.5